(O´zbek) Sifatli ta’lim – muvaffaqiyat poydevori

1/2017

Извините, этот техт доступен только в “Узбекский”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

     Шиддат билан ривож­ланаётган замонавий ахборот-коммуникация технология­лари тезкорлик билан жамият ва давлат бошқарувининг барча соҳаларига кенг кўламда тат­биқ этилмоқда. Жумладан, рақамли телевидение, интерактив хизматлар, шунингдек, «Электрон ҳукумат» тизи­мидан фойдаланишга катта урғу бе­рил­моқда. АКТни ривожлантириш ва соҳанинг моддий-техник базасини мустаҳкамлашга қаратилаётган ало­ҳида эътибор, изчил чора-тадбир­лар сабабли, барча жабҳаларда сезиларли ўзгаришлар кузатилмоқда. Дарҳақиқат, бу борада бир қатор ҳу­қуқий ва иқтисо­дий асослар ва имти­ёзлар яратилган. Яъни, иқтисодиёт­нинг етакчи тар­моқларини модерни­зация қилиш, корхоналарни техник ва технологик жиҳатдан қайта жиҳоз­лаш, ҳудудлар­да янги қувват­ларни ташкил этиш, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни қўллаб-қувват­лашда замонавий АКТ ўзига хос му­ҳим роль ўйна­моқ­да.
     Мустақилликнинг даст­лабки йил­ла­риданоқ ахборот-комму­никация тех­нологияларини ҳар томон­лама рав­нақ топтириш, унинг ҳуқу­қий-ташки­лий, моддий-техник базасини изчил такомиллаштириш натижасида Ўзбе­кистон қисқа даврда мил­лий АКТ инф­ратузилмасига ҳамда ма­лакали кадр­лар тайёрлаш моделига эга бўлди. Бу эса, ўз навбатида, ахборот-коммуникацияларни татбиқ этиш, дастурлаш жараёнларининг на­зарий ва амалий томонини ўзлаштиришга жалб этил­ган ёш мутахассисларда маълум кўникмалар ҳосил қи­лишни талаб этди. Шу сабаб­ли, 2014 йилда Биринчи Президенти­миз Ислом Каримов ташаббуси билан Тошкент шаҳрида Инха университети ташкил этилди.
     Шу билан бирга, дастурий мақсад ва вазифалар ўз вақтида амалиётга татбиқ этилиши аудиторияларни ахборот-коммуникация технологиялари, ўқув дастурлари ва дарсликлар билан тўлиқ жиҳозлаш имконини бер­ди. Бу эса, таълим олаётган талабаларнинг ўзларига нисбатан талабчанлигини оширишга, энг замонавий технологиялар билан бемалол «тил­ла­шиш»га, катта-кичик дастурлар яра­тишга ва мақсад сари дадил интилиш­лари учун кенг йўл очди. Энг му­ҳи­ми, пойтахтимиздаги Инха университети талабалари ҳеч кимдан асло қолиш­маслигини намоён этиш­моқда. Айни пайтда, талабалар Жанубий Корея, АҚШ, Франция, Болгариядан келган профессорлар ҳамда хорижнинг етакчи университетларида тажриба орттирган ўз мутахассисларимиздан са­боқ олишмоқда.
     Талаба-ёшларнинг келажакда етук мутахассислар бўлиб шаклланишида ёшликда олинган билимнинг аҳамия­ти беқиёс. Айниқса, ўз устида етарли да­ражада ишлаган, зарур фанларни қунт билан ўзлаштирган абитуриентлар ора­сидан университет талабаси номига муносиб ёшларни саралаб олиш энг долзарб вазифалар­дан саналади. Университетимизга ки­риш имтиҳон­лари минтақа­нинг гло­бал-технологик тараққиётида му­ҳим ўрин тутаётган Жанубий Корея­даги Инха университети профессорлари томонидан ҳаққоний ва холисона тарзда ташкил этилади. Бу эса, мазкур даргоҳга энг билимли, ҳар жи­ҳатдан иқтидорли ва юқори тайёргарликка эга бўлган номзодларни та­лабаликка танлаб олиш имконини бе­ради. Буни Ўзбекистонда таълим ти­зимига қара­тилаётган юксак эътиборнинг ёрқин намунаси, деса бўлади.
     Университетдаги ўқув дастурларининг яна бир аҳамиятли томони шундаки, ўқув жараёнида халқаро ва миллий бозор учун мўлжалланган му­тахассислар тайёрлашга катта эъти­бор берилади. Шу туфайли ҳам, талабалар учун доимий равишда Ўзбекистон ва дунё АКТ бозорининг етак­чилари билан учрашувлар ўтказиш, уларнинг тавсиялари асосида ўқув дастурларини мукаммаллаштириш муҳим ўрин тутади. Шунингдек, таълим дар­гоҳида Инновациялар ва саноат кооперация­лари маркази ташкил этилиши уни­верситет ҳамда иқ­тисодиётнинг ре­ал тармоқ­лари ўр­та­сидаги ҳамкор­ликни ривожланти­ришга, ёшларнинг лойи­ҳа­ларда иш­тирок этиши ва таж­ри­ба орттириш ти­зими йўлга қўйи­лишига сабаб бўлди.
     Қолаверса, марказнинг фаолият кў­лами университетнинг илмий-тад­қиқот салоҳияти кенгайишига, инновацион натижаларни тижоратлашуви таъминланишига ҳамда талабаларнинг дас­турий таъминотларни яратишга бўл­ган қизиқиши ортишига замин яратди. Бу жиҳат, уларнинг профессионал би­лим ва кўникмалари ривожланиши учун шарт-шароитлар яратиш­да, АТ саноати ҳамкорлигини кенгайтиришга хизмат қилмоқда. Бу, ўз навбатида, марказ IUTда профессионал таъ­лимни янги босқичга кўтариш учун, талабаларнинг янгича фикр юрити­ши ва керакли кўникмаларни ривожлантириши учун ёрдам беради. Бу жараён илмий-тадқиқот ва амалий фаолиятнинг етук мутахассисларини жалб қил­ган ҳолда амалга оширил­моқда.
     Бу ерда фаолиятга жалб этилган талабалар ўқиш билан бирга, ишлаш им­кониятини ҳам қўлга киритади. Мар­казда маҳаллий ва хорижий компаниялар ҳамкорлиги учун барча шарт-шароитлар мавжуд. Ҳамкорлик дастури талабаларнинг кўникмалари ях­шиланишига ва уларни реал шароитда ишлаши учун тайёрлаш имконини бермоқда. Бунинг натижасида компаниялар ўзлари ва мижозлар учун тайёр дастурларни олишга му­ваффақ бўлмоқда. Ҳамкорликдан эса уни­верситет ҳам, талабалар, ҳам, кор­хоналар ҳам манфаатдор. Айтиш керакки, мана шу қисқа даврда Инха уни­верситети янги фикр ва стартапни ривожлантириш, АКТ соҳасидаги экс­пертлар учрашадиган нуфузли мас­канга айланди. Қолаверса, IUT ҳам­кор­лиги, Ўзбекистон-Корея бизнес-форуми ва семинарлар икки мамлакат ўртасида­ги муносабатлар тимсоли ҳисобланади.
     Шуни ҳам эътироф этиш лозимки, 2015 йилда Тошкент шаҳридаги ҳам­да Жанубий Кореядаги Инха университетлари ўртасида маҳаллий про­фессорларни тайёрлаш бўйича меморандум имзоланган бўлиб, унинг доирасида ўзбекистонлик мутахассислар Корея Республикасида таълим олиши ва докторлик даражасини қўл­га киритишлари мумкин. Уларга қў­йи­ла­ди­ган бирдан-бир талаб Ўзбекистонда етук мутахассислар тайёрлаш жараёнида фаол иштирок этиш­лари лозим.
     Ўзбекистон ҳукуматининг транс­порт ва логистика соҳасига қарата­ётган эътибори ва логистика мутахассисларига бўлган катта талабни ҳисобга олган ҳолда, университетда 2016–2017 ўқув йилидан бошлаб янги логистика йўналиши очилди. Ушбу йўналишни муваффақиятли якунлаган мутахассисга логистика жараёнларини бошқариш – логистика компаниясини тузиш ва бошқариш бў­йича билимлар берилади. Факультетнинг янги ўқув дастури халқаро логистика, маҳсулот етказиб бериш ти­зими, юк ташиш, авиа ва темир йўл транспорти ва бизнесни бошқариш, ресурсларни режалаштириш каби профессионал модулларни татбиқ этишга мўлжалланган. Битирувчиларга нафақат халқаро ва маҳаллий компанияларда ишлаш, балки мазкур со­ҳада ўз бизнесларини ташкил этиш ваколати ҳам берилади.
     Юртимиз ёшларини ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, ташаббуслари рўёбга чиқиши учун шароит яратиш – жамиятимизда янгича фикрлайдиган, ижтимоий масъулиятни чу­қур ҳис қиладиган, ватан равнақига муносиб ҳисса қўшиш лаёқатига эга мутахассислар авлоди шаклланишига хизмат қилади. Бу жиҳат Тошкент шаҳридаги Инха университети про­фессор-ўқитувчиларининг ҳам мақ­сад-муддаоларини тўла-тўкис ифода этади!
 
 
Сарвар БАБАХОДЖАЕВ,
Тошкент шаҳридаги Инха университети ректори

РЕКОМЕНДОВАТЬ ДРУЗЬЯМ

 • сделать заказ

  сделать заказ
 • АФИША

 • Реклама

 • АРХИВ НОМЕРОВ ЖУРНАЛА

 • Контакты

  chekIn г. Ташкент, ул. Ислама Каримова, 55.

  mailSmall info@evu.uz

  phone+99871 239-11-25, +99897 773-22-91.

 • Подписка на новости

  Чтобы подписаться на наши новости, впишите свой e-mail
 • Любое воспроизведение или использование выдержек из публикаций может быть произведено только с письменного согласия редакции; при перепечатке материалов обязательна ссылка на источник.